Política de privacitat

Portal o Web: www.sbimmobiliaria.com
Titular: SUBIRATS BERENGUER IMMOBILIÀRIA, S.L. (en adelante, la Empresa).

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, l’EMPRESA informa els Usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquestes determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’ indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

L’EMPRESA informa que les dades que l’Usuari faciliti a través de formularis o altres mecanismes passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’EMPRESA degudament legalitzat. La finalitat del/s fitxer/s és la correcta prestació dels serveis sol·licitats, quedant el Responsable autoritzat a facilitar puntualment informació dels productes, serveis, notícies i altra informació d’interès a través de qualsevol canal de comunicació que l’usuari hagi facilitat. L’usuari podrà revocar el consentiment a la recepció de comunicacions comercials a través de la notificació a l’adreça de correu electrònic lopd@sbimmobiliaria.com indicant a l’Assumpte “Baixa Newsletter”. .

L’ EMPRESA es compromet al compliment de la seva obligació legal en relació a les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb la deguda confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’ índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’ acord amb la normativa vigent.
L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l’EMPRESA el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’ EMPRESA no comunicarà ni cedirà a tercers les dades de caràcter personal de l’ Usuari, sense recaptar el consentiment exprés de l’ interessat, llevat que existeixi imperatiu legal o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat en els termes legals a través d’un dels següents procediments:

  • Mitjançant comunicació escrita adreçada a l’ EMPRESA al carrer Av. Generalitat, 175, 43500, Tortosa, Tarragona, especificant el dret a exercir i aportant còpia del DNI o altre document acreditatiu de la seva personalitat.
  • Mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@sbimmobiliaria.com, especificant el dret a exercir i adjuntant còpia del DNI o altre document acreditatiu del.

La cancel·lació, supressió, oposició i limitació del consentiment al tractament de les dades i la no acceptació de la present Política de Protecció de Dades suposa la impossibilitat de rebre la correcta atenció per part de l’EMPRESA a les consultes, sol·licituds d’informació, reserves, dubtes, suggeriments o qualsevol tipus de comunicació o servei contractat que hagués pogut realitzar l’Usuari.

Compare listings

Compare